Ce amenzi poate aplica ISCIR?

Ca producatori, detinatori sau utilizatori de instalatii sub presiune, instalatii de ridicat sau aparate consumatoare de combustibil, trebuie sa stiti ca sunteti obligati, prin Legea nr. 64/2008, sa respectati o serie de prevederi, pentru a asigura functionarea acestora in conditii de siguranta.

In articolul de fata ne propunem sa va enumeram sanctiunile care vi se aplica pentru incalcarea prevederilor legale sau pentru nerespectarea obligatiilor pe care le aveti in calitate de detinator/utilizator de instalatii/echipamente care intra sub incidenta ISCIR.

Asadar, ce amenzi ati putea lua si pentru ce?

  1. Amenda de la 2000 lei la 15000 lei daca nu se respecta prevederile:
    1. Articolului 6, literele c) si e):

ART. 6 Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit punerea/repunerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

c) sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, de către producători, instrucţiuni tehnice pentru utilizarea instalaţiilor/echipamentelor în condiţii normale, pentru întreţinerea, realizarea reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor/echipamentelor, precum şi, după caz, pentru pregătirea personalului de deservire;

e) există, pentru utilizare, la fiecare loc de muncă, instrucţiuni tehnice pentru utilizare în condiţii normale, precum şi documente cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

1.2. Articolului 10, literele a), b) si e):

ART. 10 Producătorii, cu excepţia celor care realizează instalaţii/echipamente conform reglementărilor tehnice ce transpun directive europene care au prevederi specifice, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a acestora, au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) să se asigure că instalaţia/echipamentul se realizează cu respectarea cerinţelor de funcţionare în condiţii de siguranţă, prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile;

b) să întocmească documentaţia tehnică prevăzută de prescripţiile tehnice şi să stabilească prin aceasta inclusiv examinările şi încercările ce trebuie efectuate pe parcursul construirii, montării şi instalării, în scopul verificării parametrilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiei/echipamentului;

e) să solicite şi să obţină omologarea instalaţiei/echipamentului;

1.3. Articolului 12, literele c), d), e) si g):

ART. 12 Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au următoarele obligaţii şi responsabilităţi, după caz:

c) să întocmească documentaţia prevăzută de prescripţiile tehnice şi să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepţia instalaţiei/echipamentului;

d) să informeze producătorul sau deţinătorul/utilizatorul despre neconformităţile constatate;

e) să asigure realizarea activităţilor pentru care au fost autorizate, conform prescripţiilor şi documentaţiei tehnice;

g) să informeze de îndată ISCIR despre situaţiile în care instalaţiile nu mai respectă condiţiile de autorizare, precum şi despre existenţa unui pericol iminent la acestea.

1.4. Articolului 14, literele c) si e):

ART. 14 Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează o instalaţie/echipament are următoarele obligaţii şi responsabilităţi conform prescripţiilor tehnice:

c) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor, întreţinerii de către persoane autorizate, conform documentaţiilor şi prescripţiilor tehnice;

e) să folosească pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat;

1.5. Articolului 16:

ART. 16 Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute la art. 15 alin. (1) [ART. 15 (1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 – 4 şi 9 şi în anexa nr. 3 pct. 1 – 3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.] are obligaţia, în cazul producerii oricărui accident la acestea, de a opri din funcţionare instalaţiile/echipamentele şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului.

1.6. Articolului 19 alin. (2):

ART. 19 (2) Persoanele ce deţin/utilizează instalaţii/echipamente, precum şi cele care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 8 alin. (1) [ART. 8 (1) Activităţile de construire, montare, instalare, punere în funcţiune şi control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică şi, după caz, verificările tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru echipamentele/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 4, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, precum şi reviziile, reparaţiile, lucrările de întreţinere, operaţiunile de sudare şi deservire a instalaţiilor/echipamentelor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice şi prezenta lege.] au obligaţia să permită accesul şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor ISCIR informaţiile şi documentele referitoare la instalaţii/echipamente, pe care aceştia le solicită.

  • Amenda de la 15000 lei la 25000 lei daca nu se respecta prevederile:
    • Articolului 6, literele b) si f):

ART. 6 Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit punerea/repunerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

b) sunt omologate/certificate/recertificate;

f) există, pentru utilizare, personal de deservire autorizat.

2.2. Articolului 10, literele c), d), f) si g):

ART. 10

Producătorii, cu excepţia celor care realizează instalaţii/echipamente conform reglementărilor tehnice ce transpun directive europene care au prevederi specifice, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a acestora, au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

c) să elaboreze instrucţiuni tehnice pentru montarea, instalarea, utilizarea în condiţii normale, întreţinerea, realizarea reviziilor şi repararea instalaţiei/echipamentului, documente cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor, precum şi instrucţiuni pentru pregătirea personalului de deservire a acesteia/acestuia, atunci când prescripţiile tehnice prevăd această cerinţă;

d) să realizeze sau, după caz, să asigure realizarea construirii şi/sau a montării instalaţiei/echipamentului cu respectarea prevederilor art. 8 şi ale prescripţiilor tehnice;

f) să asigure şi să folosească la construirea şi la montarea instalaţiilor/echipamentelor, atunci când prescripţiile tehnice impun, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de către ISCIR, sudori autorizaţi ISCIR, precum şi personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive;

g) să pună la dispoziţia utilizatorilor documentele şi instrucţiunile din documentaţia tehnică stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice aplicabile, precum şi instrucţiunile tehnice prevăzute la lit. c).

2.3. Articolului 12, literele a), b) si f):

ART. 12 Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au următoarele obligaţii şi responsabilităţi, după caz:

a) să presteze activităţile pentru care au fost autorizate, în limita competenţelor şi în condiţiile pentru care sunt autorizate;

b) să folosească în lucrările aferente activităţilor pentru care au fost autorizate, potrivit prevederilor prescripţiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de ISCIR, sudori autorizaţi ISCIR, precum şi personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive;

f) să monteze şi/sau să instaleze instalaţii/echipamente numai dacă este emis şi se respectă avizul obligatoriu de instalare;

2.4. Articolului 14, literele a), b), d) si f):

ART. 14 Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează o instalaţie/echipament are următoarele obligaţii şi responsabilităţi conform prescripţiilor tehnice:

a) să solicite şi să obţină avizul obligatoriu de instalare, după caz;

b) să solicite şi să obţină autorizarea/admiterea funcţionării;

d) să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

f) să asigure supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor.

3. Amenda de la 25000 lei la 35000 lei daca nu se respecta prevederile:

3.1. Articolului 6, literele a) si d):

ART. 6 Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit punerea/repunerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

a) sunt respectate condiţiile şi cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;

d) au autorizarea funcţionării emisă conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;

3.2 Articolului 11:

ART. 11 Producătorii care realizează instalaţii/echipamente din categoria celor prevăzute la art. 3 alin. (2) (ART. 3 (2) În situaţia în care instalaţiile şi echipamentele prevăzute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autorizare şi verificare tehnică dacă prin această cerinţă nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementări tehnice.) au obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în reglementările tehnice ce transpun directivele europene care stabilesc condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune pentru instalaţiile/echipamentele respective.

4. Amenda de la 30000 lei la 40000 lei daca nu se respecta prevederile:

ART. 15 (1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 – 4 şi 9 şi în anexa nr. 3 pct. 1 – 3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.

(2) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Nerespectarea anumitor prevederi legale se poate pedepsi si cu inchisoare. Iata care sunt aceste prevederi:

ART. 21 Menţinerea sau repunerea în funcţionare a instalaţiilor ori echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcţionarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă.

ART. 22 (1) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la instalarea, construcţia sau montajul instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, autorizarea de funcţionare, admiterea funcţionării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreţinerea, exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseşte.

ART. 23 (1) Scoaterea neautorizată din funcţiune, în totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranţă şi control instalate în condiţiile legii la instalaţii/echipamente, fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate nucleară sau de radioprotecţie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.